Zwrot podatku akcyzowego

Nazwa sprawy

Zwrot podatku akcyzowego

Opis

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. (85)715-22-51 wew. 506

Anna Dunaj, e-mail:  anna.dunaj@um.lapy.pl

Marta Zduńczyk, e-mail: marta.zdunczyk@um.lapy.pl

Termin załatwienia

1 miesiąc

Opłaty

Brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, w terminach: od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia ostatniego dnia lutego i od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-03

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-30