Znak: P.6220.14.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 września 2013 r. na wniosek Gminy Łapy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na osiedlu „Barwiki” w Łapach – ulicy Barwikowskiej, Glinianej, Puchalskiego i Wodzickiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Autor: .
Data wprowadzenia do BIP: 2013-09-25
Data publikacji: 2013-09-25
Data modyfikacji: 2013-09-25
Drukuj