Podatek leśny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

 

Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
Stawka podatku
154,65 zł za1m³ drewna*
186,68 zł za1m³ drewna*
186,42 zł za1m³ drewna*
186,42 zł za1m³ drewna*
188,85 zł za1m³ drewna*
191,77 zł za 1m³ drewna*
191,01 zł za 1m³ drewna*
191,98 zł za 1m³ drewna*
191,98 zł za 1m³ drewna*

* Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy, wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna (art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym)
**Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 1005)

 

Uchwały, akty prawne regulujące wysokość podatku leśnego:

 • Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2004 (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku – Dz. Nr 128, poz. 2477);
 • Uchwała Nr XXVI/190/04 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2005 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku – Dz. Nr 201, poz. 2805);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku (Monitor Polski Nr 62, poz. 868);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku (Monitor Polski Nr 74, poz. 746);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku (Monitor Polski Nr 79, poz. 846);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M. P. z dnia 29 października 2010 r. Nr 78, poz. 970).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M. P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M. P. z dnia 24 października 2012 r. poz. 788)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M. P. z dnia 28 października 2014 r., poz. 955)

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek leśny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub w kasie urzędu. Osoby prawne zobowiązane są wpłacać podatek leśny obliczony w deklaracji w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na konto bankowe, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.  

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami lasów,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów;
 3. użytkownikami wieczystymi lasów;
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Zwolnienia przedmiotowe (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku leśnym):

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
 3. użytki ekologiczne.  

Zwolnienia podmiotowe (art. 12 ust. 2 ustawy o podatku leśnym):

 1. uczelnie;
 2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
 3. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 4. prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej;
 5. jednostki badawczo-rozwojowe;
 6. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.  

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku leśnym Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-10-17

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2020-01-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2010-07-06