Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty:

Burmistrz Łap dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. 
Do wniosku dołącza się: 

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu; 
 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP; 
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 
 4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL.
 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 7. dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia);
 8. złożenie kserokopii z oryginałami pozytywnej opinii komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy – pok. 108

Opłaty:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr XXXIV/340/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łapach. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. 

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Łapach.

Sposób załatwienia:

 1. Burmistrz Łap wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane: 
  - nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru; 
  - datę i numer wpisu do rejestru; 
  - formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę; 
  - nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 
  - miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 
 2. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli: 
  - podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
  - wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 3. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku: 
  - złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
  Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (PDF, 31,47 KB)
  - nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 
  - przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2017, poz. 157 z późn. zm.) 
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925)

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2014 poz. 193 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257)

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Inne informacje:

 1. Wpis do rejestru podlega opłacie. 
 2. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. 
 3. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany

Adres:

Urząd Miejski w Łapach
ul. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Osoba kontaktowa

Aneta Maria Leżanka

Numer telefonu

857152251 wew. 108

Uwagi:

Rejestr dostępny w Referacie Organizacyjnym, pok. 108

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-09-23

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-09-23