Ogłoszenie z dnia 2015-09-09 - Łapy, ul. Geodetów - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Data 2015-09-09
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulic Geodetów oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 42 000 zł, wadium – 4 500 zł

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 41 000 zł, wadium – 4 000 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 stycznia 2015r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 maja 2015r.

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą
z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 marca 2006 roku.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 12 października 2015 roku.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.
W tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość wpłacane jest wadium.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej
z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2015 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 2015-09-09

 


Informacja o wyniku przetargu

Informuję, że w dniu 16 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 42 000 zł

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 41 000 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Łapy, 2015-10-19

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-09-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-10-19

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-09-09