Ogłoszenie z dnia 2015-11-19 - Łapy, ul. Sybiraków - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Data 2015-11-19
Tytuł Łapy, ul. Sybiraków - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach
przy ulicy Sybiraków, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 559/3 o powierzchni 931 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł, wadium – 7 500 zł

  1. 559/4 o powierzchni 932 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł, wadium – 8 000 zł

  1. 559/5 o powierzchni 1042 m2

Cena wywoławcza – 83 500 zł, wadium – 8 500 zł

 

Działki położone są bezpośrednio przy nowo wybudowanej drodze gminnej.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00041874/4.

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
- 23%.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29 maja 2015 roku.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 4 września 2015 roku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi
w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej
w Łapach z dnia 10 marca 2006 roku.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 4 stycznia 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego,

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Burmistrz Łap
Urszula Jabłońska


 

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 8 stycznia 2016 roku odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych
w Łapach przy ulicy Sybiraków, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 559/3 o powierzchni 931 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł

  1. 559/4 o powierzchni 932 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł

  1. 559/5 o powierzchni 1042 m2

Cena wywoławcza – 83 500 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00041874/4.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

Łapy, 11-01-2016

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-11-19

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-01-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-11-19