Ogłoszenie z dnia 2015-03-27 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach w rejonie ulic Geodetów i Cmentarnej

Data 2015-03-27
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach w rejonie ulic Geodetów i Cmentarnej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach w rejonie ulic Geodetów i Cmentarnej oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 42 000 zł, wadium – 4 500 zł

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 41 000 zł, wadium – 4 000 zł

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi
w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące.

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
- 23%.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 stycznia 2015r.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 8 maja 2015 roku – w tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość wpłacane jest wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela
w wysokości zgodnej z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2015 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach,
ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl.


INFORMACJA 

 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 14 maja 2015 roku został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach w rejonie ulic Geodetów i Cmentarnej oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 42 000 zł

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 41 000 zł

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-03-27

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-05-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-03-27