Ogłoszenie z dnia 2016-03-14 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. Cmentarnej 46 D

Data 2016-03-14
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. Cmentarnej 46 D

BURMISTRZ ŁAP

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łapach przy ul. Cmentarnej 46 D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 14.03.2090 r. ułamkowej części gruntu.

 

  1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 71,50 m2, stanowiący własność Gminy Łapy, usytuowany jest
    na I piętrze w budynku wielolokalowym położonym w Łapach przy ul. Cmentarnej 46D. Do lokalu przypisany jest udział wynoszący 285/10000 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie użytkowania wieczystego do dnia 14.03.2090r. gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 560/4 o powierzchni 3 275 m2 (obręb Łapy II). Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr BI1B/00059721/6.
  2. Lokal mieszkalny położony jest w budynku wybudowanym w 1986 r.(według danych z ewidencji budynków), w technologii uprzemysłowionej tzw. „wielka płyta”. Składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza. Wyposażony jest w następujące urządzenia techniczne: instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i c. o. – instalacje wymagają przeglądu
    i ewentualnej wymiany. Lokal mieszkalny wymaga remontu. Jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. Nie jest objęty umową najmu i nie jest zamieszkały.
  3. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy zatwierdzony uchwała Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej
    w Łapach z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 7 poz. 165 z 10 stycznia 2004r.) zgodnie z w/w planem, nieruchomość położona jest na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, z możliwością dogęszczeń i uzupełnień zabudowy, adaptacji parterów na funkcje usługowe.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24
w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 18 kwietnia 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 121 400 zł, w tym:

- cena lokalu – 113 783 zł

- cena gruntu (udziału wynoszącego 285/10000) – 7 617 zł

Wadium – 12 000 zł (wniesione w pieniądzu)

 

Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny lokalu osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Do pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej
w terminie zapłaty (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).

 

 

Cena lokalu osiągnięta w przetargu obejmuje cenę lokalu oraz cenę udziału w gruncie przynależnego do lokalu, która stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą:

- pierwsza opłata – 25% ceny gruntu (udziału) osiągniętej w przetargu,

- opłaty roczne – 1% ceny gruntu (udziału) osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają aktualizacji, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na
3 dni przed dniem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, jego sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, kwotę równą 100% ceny lokalu osiągniętej
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium oraz pierwszą opłatę z tytułu wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu, stanowiącą 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu powiększoną
o obowiązujący w terminie zapłaty podatek VAT (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%). Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Łapach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, sprzedający może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu.

Obejrzenie lokalu mieszkalnego możliwe będzie w terminie uzgodnionym z pracownikiem Referatu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Burmistrz Łap może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów informując
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.


 

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Łapy lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3, usytuowanego
w budynku położonym w Łapach przy ul. Cmentarnej 46 D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 14.03.2090 r. ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 560/4 o powierzchni 3 275 m2 (obręb Łapy II).
Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr BI1B/00059721/6.

 

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

 

Cena wywoławcza – 121 400 zł

 

Najwyższą cenę, tj. 122 620 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych) zaproponowała Pani Dorota Januszkiewicz, która wygrała przetarg na wyżej opisaną nieruchomość.

 

Łapy, 2016-05-04

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-05-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-14