Ogłoszenie z dnia 2016-05-24 Łapy, ul. Geodetów - pierwszy przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż nieruchomości

Podmiot ogłaszający Miasto i Gmina Łapy
Data 2016-05-24
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - pierwszy przetarg ustny nieoganiczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 35 000 zł, wadium – 7 000 zł

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł, wadium – 7 200 zł

  1. 564/6 o powierzchni 292 m2 i 565/6 o powierzchni 346 m2

Cena wywoławcza – 33 000 zł, wadium – 6 600zł

  1. 566/5 o powierzchni 728 m2

Cena wywoławcza – 38 000 zł, wadium – 7 600 zł

  1. 566/6 o powierzchni 703 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł, wadium – 7 200 zł

 

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach
z 10 marca 2006 roku.

 

Przetarg odbędzie się 1 lipca 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 27 czerwca 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość (nr działki) wpłacane jest wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2016 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.


Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 1 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/9 o powierzchni 674 m2

Cena wywoławcza – 35 000 zł

  1. 566/8 o powierzchni 699 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł

  1. 564/6 o powierzchni 292 m2 i 565/6 o powierzchni 346 m2

Cena wywoławcza – 33 000 zł

  1. 566/5 o powierzchni 728 m2

Cena wywoławcza – 38 000 zł

  1. 566/6 o powierzchni 703 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

 

Do przetargu na działkę nr 566/9 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

Przetarg na sprzedaż działki nr 566/9 powierzchni 674 m2 wygrała Pani Dorota Bajda, która zaproponowała najwyższą cenę tj. 35 350 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 8 130,50 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

 

Do przetargu na działkę nr 566/8 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

Przetarg na sprzedaż działki nr 566/8 powierzchni 699 m2 wygrała Pani Dorota Bajda, która zaproponowała najwyższą cenę tj. 36 360 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 8 362,80 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy).

 

Do przetargu na działki nr 564/6 o powierzchni 292 m2 i 565/6 o powierzchni 346 m2 zostały dopuszczone trzy osoby.

Przetarg na sprzedaż działek nr 564/6 i 565/6 powierzchni łącznej 638 m2 wygrał Pan Michał Jan Doliński, który zaproponował najwyższą cenę tj. 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych). Do ceny osiągniętej
w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 9 890 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Do przetargu na działkę nr 566/6 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

Przetarg na sprzedaż działki nr 566/6 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ dopuszczona osoba nie zaoferowała postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Przetarg na działkę nr 566/5 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Łapy, 2016-07-11

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-07-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-05-24