Ogłoszenie z dnia 2016-07-22 Łapy, ul. Długa (obręb Łapy II) - pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Data 2016-07-22
Tytuł Łapy, ul. Długa (obręb Łapy II) - pierwszy przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 468/8 o powierzchni 1 614 m2, położonej w Łapach przy ulicy Długiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00218252/0.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne obsługi transportu kolejowego oraz inne zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny oraz usługi funkcjonujące na obszarze; dopuszcza się zmianę istniejącej funkcji na inne cele. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach
z 30 grudnia 2003 roku.

 

Część działki przeznaczona jest pod projektowaną ulicę Nilskiego-Łapińskiego – postępowanie prowadzone będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do końca 2017 roku zrealizować na nieruchomości inwestycję oraz do końca 2018 roku utworzyć 2 nowe miejsca pracy (etaty).

 

Cena wywoławcza – 48 150 zł

 

Wadium – 9 630 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.


Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 25 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 468/8 o powierzchni 1614 m2, położonej w Łapach przy ulicy Długiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00218252/0.

 

Do przetargu zostały dopuszczone dwie osoba, które wpłaciły wadium.

 

Cena wywoławcza – 48 150 zł

 

Najwyższą cenę, tj. 48 640 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) zaproponował Pan Jacek Michał Płoński Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach przy ul. Polnej 19A, który wygrał przetarg na wyżej opisaną nieruchomość.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 11 187,20 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy).

 

 

Łapy, 2016-09-02

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-09-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-07-22