Ogłoszenie z dnia 2016-08-05 Łapy, ul. Geodetów - drugi przetarg ustny nieograniczony

Data 2016-08-05
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - drugi przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/5 o powierzchni 728 m2

Cena wywoławcza – 38 000 zł, wadium – 7 600 zł

  1. 566/6 o powierzchni 703 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł, wadium – 7 200 zł

 

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 1 lipca 2016 r.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach
z 10 marca 2006 roku.

 

Przetarg odbędzie się 12 września 2016 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 6 września 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość (nr działki) wpłacane jest wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2016 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

 

Łapy, 2016-08-04


 

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 12 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 566/5 o powierzchni 728 m2

Cena wywoławcza – 38 000 zł

  1. 566/6 o powierzchni 703 m2

Cena wywoławcza – 36 000 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

 

Do przetargu na sprzedaż działki nr 566/5 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

 

Przetarg na sprzedaż działki nr 566/5 powierzchni 728 m2 wygrał Pan Marian Mikołajczyk, który zaproponował najwyższą cenę tj. 38 380 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 8 827,40 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy).

 

Przetarg na sprzedaż działki nr 566/6 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Łapy, 2016-09-20

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-09-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-08-05