Ogłoszenie z dnia 2016-08-30 - Łapy, ul. Długa (obręb Łapy II) - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Data 2016-08-30
Tytuł Łapy, ul. Długa (obręb Łapy II) - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 1770 m2, położonej w Łapach przy ulicy Długiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr BI1B/00054170/3.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 lipca 2016 r.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działalności produkcyjnej, gospodarczej oraz usług, w ramach których dopuszcza się: realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz łączenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz łączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją produkcyjną, gospodarczą lub usługową, lokalizacja zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, baz, składów, magazynów oraz usług z wyjątkiem obiektów służby zdrowia i oświaty. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/253/2001 Rady Miejskiej w Łapach z 12 kwietnia 2001 roku.

 

Na nieruchomości wzdłuż północnej granicy działki (od ulicy Długiej) przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: sieć gazowa i energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Gminy Łapy lub na rzecz wykonawcy upoważnionego przez Gminę Łapy nieodpłatnej służebność przesyłu na nieruchomości, w zakresie której to służebności Gmina Łapy lub wykonawca przez nią uprawniony będą uprawnieni do: każdorazowego wejścia i wjazdu na nieruchomość w celu wykonania robót związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii sieci gazowej i energetycznej, przebiegającej przez działkę nr 388, z obowiązkiem przywrócenia nawierzchni działki do stanu pierwotnego. Nabywca wyrazi zgodę na ujawnienie w/w służebności w dziale III księgi wieczystej.

 

Cena wywoławcza – 125 700 zł

 

Wadium – 25 000 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2016 roku o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do dnia 3 października 2016 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

Łapy, 2016-08-30                            


                                

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 7 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 1770 m2, położonej w Łapach przy ulicy Długiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00054170/3.

 

Cena wywoławcza – 125 700 zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-10-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-08-30