Ogłoszenie z dnia 2017-02-27 - Łapy, ul. Geodetów - czwarty przetarg ustny nieograniczony

Data 2017-02-27
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - czwarty przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonej w Łapach przy ulicy Geodetów oznaczonej numerem geodezyjnym 566/6 o powierzchni 703 m2.

Cena wywoławcza – 36 000 zł, wadium – 7 200 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 1 lipca 2016 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 września 2016 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 grudnia 2016 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach
z 10 marca 2006 roku.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2017 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 27 marca 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać nr działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2016 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

 

Łapy, 2017-02-27


Informacja o wyniku przetargu

Informuję, że 31 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonej w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonej numerem geodezyjnym 566/6 o powierzchni 703 m2.

 Cena wywoławcza – 36 000 zł

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Łapy, 2017-04-03

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-02-27