Ogłoszenie z dnia 2017-04-18 - Obręb Łapy-Łynki - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Data 2017-04-18
Tytuł Obręb Łapy-Łynki - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r., oznaczonej numerem geodezyjnym 102/23 o powierzchni 1,0260 ha, położonej w obrębie Łapy-Łynki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00193318/9.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XIV/81/03 z dnia 31 października 2003 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r. Nr 118, poz. 2197).

Nieruchomość położona jest na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, w związku z tym przetarg ogranicza się do przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Sprzedaż nieruchomości obostrzona jest terminem jej zagospodarowania poprzez ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji lub jej etapu, tj. w szczególności wybudowania obiektów budowalnych (budynków i budowli) przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie inwestycji na nieruchomości udokumentowane wpisem do dziennika budowy winno nastąpić w terminie 1,5 roku lat od dnia spisania umowy sprzedaży nieruchomości, a zakończenie budowy udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie 3 lat od spisania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu rozpoczęcia budowy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 15% ceny sprzedaży brutto.

Kara w tej samej wysokości naliczona zostanie również w przypadku przekroczenia terminu zabudowy.

Możliwość naliczenia przez gminę Łapy wyżej określonych kar umownych zostanie zapisana
w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustawieniem hipoteki do kwoty 30% ceny sprzedaży brutto.

W razie przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego/kolejnych posiadaczy nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.

Niezależnie od w/w kar umownych w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Łapy zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 4 lat od daty jej sprzedania po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o karę umowną o której mowa wyżej. Prawo to zostanie zastrzeżone w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 303 000 złotych netto.

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się 22 maja 2017 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy
ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. Wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej (netto) w kwocie 60 600 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych) do dnia 16 maja 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Łapach
nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

 

2. Zgłoszenie w terminie do 16 maja 2017 r. na piśmie woli uczestnictwa w przetargu wraz
z dokumentem potwierdzającym, że dana osoba posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dokument oryginalny lub uwierzytelniony przez Notariusza). Materiały te w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na nieruchomość w strefie ekonomicznej – działka 102/23 w Łapach-Łynkach” należy złożyć w/w terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na nieruchomość wywieszona zostanie 18 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łapach oraz zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Łapy.

Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium i został zakwalifikowany do przetargu uczestniczy
w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawionego, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

Pozostałą cześć wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej.

Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym terminie zastrzega się możliwość odstąpienie od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W związku z wymienionym wyżej prawem pierwokupu do nieruchomości zastrzega się, w razie złożenie stosownego oświadczenia przez reprezentujących Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną
w dacie ustalonej umowy sprzedaży, konieczność spisania najpierw umowy warunkowej, a po niewykonaniu prawa pierwokupu przez zarządzającego strefą umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi
w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2017 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informację dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Nieruchomości tut. Urzędu w godzinach 8-15 (pokój 301, 302 piętro III) lub telefonicznie 085 715 22 51 w. 301, 302.

 

Łapy, 18-04-2017


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Łapy-Łynki, oznaczonej numerem geodezyjnym 102/23 o powierzchni 1,0260 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00193318/9.

  1. Pan Marcin Paweł Romańczuk Prezes Zarządu Konekt Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstok

Łapy, 2017-05-18


Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 22 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 102/23 o powierzchni 1,060 ha, położonej
w obrębie Łapy-Łynki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090r., posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00193318/9

 

Cena wywoławcza – 303 000 zł

 

Do przetargu dopuszczono Pana Marcina Pawła Romańczuka Prezesa Zarządu Konekt Sp.
z o. o. z siedzibą w Białymstoku, który przedstawił ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz wpłacił wadium wyznaczonym terminie.

 

Najwyższą cenę, tj. 306 030 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy trzydzieści złotych) zaproponował Pan Wojciech Pul, działający w imieniu Pana Marcina Pawła Romańczuka Prezesa Zarządu Konekt Sp. z o. o., który wygrał przetarg na wyżej opisaną nieruchomość.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 70 386,90 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

 

 

Łapy, 2017-05-29

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-05-29

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-04-19