Ogłoszenie z dnia 2017-10-20 - Łapy, ul. Geodetów - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Data 2017-10-20
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

566/3

995

54 500

10 900

2

566/6

703

38 500

7 700

3

562/8

561/7

426

46 000

9 200

419

4

562/7

561/6

408

44 000

8 800

400

5

562/6

561/5

410

44 000

8 800

400

6

562/5

561/4

412

44 500

8 900

400

7

562/4

561/3

413

44 500

8 900

400

8

562/3

561/2

415

44 500

8 900

400

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach z 10 marca 2006 roku.

Przetarg odbędzie się 23 listopada 2017 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 20 listopada 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać nr działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2017 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 2017-10-20


Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 23 listopada 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia
5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

1

566/3

995

54 500

2

566/6

703

38 500

3

562/8

561/7

426

46 000

419

4

562/7

561/6

408

44 000

400

5

562/6

561/5

410

44 000

400

6

562/5

561/4

412

44 500

400

7

562/4

561/3

413

44 500

400

8

562/3

561/2

415

44 500

400

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Do przetargu na działkę nr 566/3 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działkę nr 566/3 o powierzchni 995 m2 wygrał Pan Karol Bielonko, który zaproponował najwyższą cenę tj. 55 045 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych ). Do ceny osiągniętej
w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 12 660,35 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy).

Przetarg na działkę nr 566/6 o powierzchni 703 m2 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Do przetargu na działki nr 562/8 i 561/7 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie zaoferował ceny wyższej niż cena wywoławcza.

Do przetargu na działki nr 562/7 i 561/6 zostały dopuszczone dwie osoby, które wpłaciły wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 562/7 i 561/6 o powierzchni łącznej 808 m2 wygrali Państwo Ewelina i Dariusz małż. Misiewicz, którzy zaproponowali najwyższą cenę tj. 44 440 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych ). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 10 221,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych dwieście dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy).

Do przetargu na działki nr 562/6 i 561/5 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 562/6 i 561/5 o powierzchni łącznej 810 m2 wygrał Pan Tomasz Łapiński, który zaproponował najwyższą cenę tj. 44 440 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 10 221,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy).

Do przetargu na działki nr 562/5 i 561/4 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 562/5 i 561/4 o powierzchni łącznej 812 m2 wygrał Pan Tomasz Łapiński, który zaproponował najwyższą cenę tj. 44 945 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 10 337,35 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy).

Do przetargu na działki nr 562/4 i 561/3 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 562/4 i 561/3 o powierzchni łącznej 813 m2 wygrał Pan Tomasz Łapiński, który zaproponował najwyższą cenę tj. 44 945 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 10 337,35 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy).

Do przetargu na działki nr 562/3 i 561/2 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 562/3 i 561/2 o powierzchni łącznej 815 m2 wygrał Pan Tomasz Łapiński, który zaproponował najwyższą cenę tj. 44 945 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 10 337,35 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy).

 

 

Łapy, 2017-12-01

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-10-20

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-10-20