Ogłoszenie z dnia 2018-01-19 - Łapy, ul. Geodetów - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Data 2018-01-19
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

566/6

703

38 500

7 700

2

562/8

561/7

426

46 000

9 200

419

 

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach z 10 marca 2006 roku.

 

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2018 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 19 lutego 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać nr działki.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

 

Łapy, 2018-01-19


Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że w dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy
ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

1

566/6

703

38 500

2

562/8

561/7

426

46 000

419

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 23 listopada 2017 r.

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

 

Do przetargu na działkę nr 566/6 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działkę nr 566/6 o powierzchni 703 m2 wygrał Pan Kamil Ożarowski, który zaproponował najwyższą cenę tj. 38 885 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 8 943,55 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy).

 

Przetarg na działki nr 562/8 i 561/7 o łącznej powierzchni 845 m2 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

Łapy, 2018-03-02

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-03-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-01-19