Ogłoszenie z dnia 2018-07-11 - Łapy, ul. Geodetów - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Data 2018-07-11
Tytuł Łapy, ul. Geodetów - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonej w Łapach przy ulicy Geodetów oznaczonej numerami geodezyjnymi:

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

561/1

562/2

875

82 000

16 400

953

 

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach z 10 marca 2006 roku.

 

Przez północno-wschodnią część nieruchomości przebiegają dwa równoległe kolektory sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Łapy

 

Przetarg odbędzie się 17 sierpnia 2018 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 13 sierpnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać nr działki.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

 

 

 

Łapy, 11-07-2018

 


 

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że 17 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 r., położonej w Łapach przy ulicy Geodetów, oznaczonej numerami geodezyjnymi:

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

561/1

562/2

875

82 000

16 400

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00104803/6.

 

 

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg wygrała Pani Halina Drągowska, która zaproponowała najwyższą cenę tj. 82 820 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%, tj. 19 048,60 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterdzieści osiem złotych, sześć dziesiąta groszy).

 

 

 

 

 

 

Łapy, 27.08.2018

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-07-11

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-08-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-07-11