Ogłoszenie z dnia 2018-07-17 - Łapy, ul. Nilskiego-Łapińskiego - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Data 2018-07-17
Tytuł Łapy, ul. Nilskiego-Łapińskiego - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonej w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi:

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

372/62

803

25 500

5 100

 

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00226293/8.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny zakładów produkcyjnych obsługi transportu kolejowego oraz innych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, baz, składów
i magazynów oraz usług funkcjonujących na obszarze. Dopuszcza się zmianę istniejącej funkcji na inne cele.

 

Na działce znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej, w przypadku zbycia nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Łapy

 

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2018 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 20 sierpnia 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. W tytule przelewu należy wpisać nr działki.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

 

 

 

 

 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela (Skarb Państwa). Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nabywca zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od dnia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

 

 

 

Łapy, 17-07-2018

 


 

P R O T O K Ó Ł

 

z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 rok, położonej w Łapach przy ulicy Nilskiego - Łapińskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 372/62 o powierzchni 803 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00226293/8.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń, długów, roszczeń osób trzecich i ograniczeń
w rozporządzaniu. Nie jest też przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza – 25 500 zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

Komisja:

 

Przewodniczący:        Jolanta Zarzecka                    ..........................................

 

Członkowie:               Anna Mierzejewska               .........................................

 

Michał Pietraszko                   ..........................................

 

 

Łapy, 24.08.2018

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-07-17

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-08-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-07-17