Ogłoszenie z dnia 2018-09-06 - Łapy, ul. Sybiraków - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości

Data 2018-09-06
Tytuł Łapy, ul. Sybiraków - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ulicy Sybiraków (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

559/3

931

73 000

14 600

2

559/4

932

73 000

14 600

3

559/5

1042

85 000

17 000

 

Do ceny każdej nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00041874/4.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzaniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi
w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/338/06 Rady Miejskiej
w Łapach z 10 marca 2006 r.

 

Przetarg odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 8 października 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 05-09-2018 r.   

 


Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 12 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ulicy Sybiraków, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

1

559/3

931

73 000

2

559/4

932

73 000

3

559/5

1042

85 000

 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00041874/4.

 

Do przetargu na działkę nr 559/3 zostały dopuszczone trzy osoby, które wpłaciły wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 559/3 o powierzchni 931 m2 wygrał Pan Andrzej Roszkowski działający w imieniu Domy Sp. z o. o. jako prezes zarządu, który zaproponował najwyższą cenę tj. 79 400 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 18 262 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).

 

Do przetargu na działkę nr 559/4 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 559/4 o powierzchni 932 m2 wygrał Pan Andrzej Roszkowski działający w imieniu Domy Sp. z o. o. jako prezes zarządu, który zaproponował najwyższą cenę tj. 73 730 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 16 957,90 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt groszy).

 

Do przetargu na działkę nr 559/5 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 559/5 o powierzchni 1042 m2 wygrał Pan Andrzej Roszkowski działający w imieniu Domy Sp. z o. o. jako prezes zarządu, który zaproponował najwyższą cenę tj. 85 850 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 19 745,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, pięćdziesiąt groszy).

 Łapy, 22.10.2018 r.


Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 12 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ulicy Sybiraków, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

1

559/3

931

73 000

2

559/4

932

73 000

3

559/5

1042

85 000

 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00041874/4.

 

Do przetargu na działkę nr 559/3 zostały dopuszczone trzy osoby, które wpłaciły wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 559/3 o powierzchni 931 m2 wygrał Pan Andrzej Roszkowski działający w imieniu Domy Sp. z o. o. jako prezes zarządu, który zaproponował najwyższą cenę tj. 79 400 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 18 262 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).

 

Do przetargu na działkę nr 559/4 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 559/4 o powierzchni 932 m2 wygrał Pan Andrzej Roszkowski działający w imieniu Domy Sp. z o. o. jako prezes zarządu, który zaproponował najwyższą cenę tj. 73 730 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 16 957,90 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt groszy).

 

Do przetargu na działkę nr 559/5 została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium. Przetarg na sprzedaż działki nr 559/5 o powierzchni 1042 m2 wygrał Pan Andrzej Roszkowski działający w imieniu Domy Sp. z o. o. jako prezes zarządu, który zaproponował najwyższą cenę tj. 85 850 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 19 745,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, pięćdziesiąt groszy).

 

 

 

Łapy, 22.10.2018 r.

                                   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-09-06

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-10-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-09-06