Ogłoszenie z dnia 2020-05-18 - Podstrefa Łapy TSSE - Drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-05-18
Tytuł Podstrefa Łapy TSSE - Drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

Łapy, 03.08.2020 r.

 

Lista osób

zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

 

Na podstawie § 24 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) komisja przetargowa podaje do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w drugim przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy II

 

Łapy-Szołajdy

 

Łapy-Łynki

211/7 i 14/24

1,0642

Prawo użytkowania wieczystego

362 000

72 400

2

211/5 i 14/22

1,4497

494 000

98 800

3

211/9

0,9405

320 000

64 000

4

211/11, 14/26 i 102/31

1,0581

360 000

72 000

5

14/27

1,0647

363 000

72 600

6

14/28

1,0715

365 000

73 000

7

14/29

1,0968

374 000

74 000

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00193318/9.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, do 27 lipca 2020 r. wpłynęło 1 oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przetargu wraz z ofertą, która jest złożona w oddzielnej kopercie.

 

Złożone oświadczenie zostało poddane analizie pod kątem spełnienia warunków
do uczestnictwa w przetargu. W wyniku weryfikacji złożonego oświadczenia stwierdzono,
iż warunki udziału  w przetargu, to jest posiadanie statusu podmiotów sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), spełnia następująca oferta złożona przez:

  1. AG CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowej 33D, 18-218 Sokoły.

 

Komisja przetargowa:

 

Przewodniczący:  Magdalena
                         Perkowska- Szymanowicz    

 Członkowie:  Jolanta Zarzecka                  
                    Michał Pietraszko                  

 

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów 7 sierpnia 2020 r.
o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24.

 

Informacja o wyniku przetargu

 Informuję, że 7 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się drugi ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r. położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

L.p.

Adres nieruchomości

[obręb]

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [ha]

Rodzaj prawa, które przeznaczone jest do sprzedaży

Cena nieruchomości

[zł]

Wadium

[zł]

1

Łapy II

 

Łapy-Szołajdy

 

Łapy-Łynki

211/7 i 14/24

1,0642

Prawo użytkowania wieczystego

362 000

72 400

2

211/5 i 14/22

1,4497

494 000

98 800

3

211/9

0,9405

320 000

64 000

4

211/11, 14/26 i 102/31

1,0581

360 000

72 000

5

14/27

1,0647

363 000

72 600

6

14/28

1,0715

365 000

73 000

7

14/29

1,0968

374 000

74 000

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00193318/9.

Do przetargu został dopuszczony 1 podmiot:

  1. AG CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowej 33D, 18-218 Sokoły

AG CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kolejowej 33D, 18-218 Sokoły wygrała przetarg na nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 211/7 o powierzchni 0,2029 ha (obręb Łapy II) i 14/24 o powierzchni 0,8613 ha (obręb Łapy Szołajdy) za cenę 362 100,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych). Do ceny zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 83 283,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote).

Przetarg na pozostałe nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie złożył oferty na zakup.

 Łapy, 17.08.2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Mikołajczyk

Data wytworzenia: 2020-05-18

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-08-17

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2020-05-18