Ogłoszenie z dnia 2012-12-28 - Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.

Data 2012-12-28
Tytuł Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.

Zarządzenie NR 290 /12

Burmistrza Łap

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5 ust 1, art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 7 Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/272/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia w okresie od 21 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 2. Treść  ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wzór ofery realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zarządzenia nr 290/12

Burmistrza Łap

z dnia 26 grudnia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŁAPY Z ZAKRESU KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA NA 2013 R.

 

 1. Rodzaje zadań (zgodnie z §. 8  ust. 2 pkt. 2 ppkt a, e, f, g, l, m  Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013):
 1. organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
 2. rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego,
 3. stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,
 4. organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego,
 5. wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych, itp.,
 6. promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.

 

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

262 600 zł, słownie: (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r., Nr 2, poz. 1536 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.
  2. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji określa projekt umowy stanowiącej załącznik do zarządzenia.
  3. Wzór wniosku o dotację, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
  4. W przypadku złożenia kilku ofert na tego samego typu zadanie istnieje możliwość podzielenia środków przyznanych na dotacje pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
  5. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
  6. W momencie rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zastrzega się możliwość przeznaczenia zarezerwowanych środków na inną wyłonioną ofertę.
  7. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  8. Dotacje mogą być wykorzystywane na:
   1. wynagrodzenia osób bezpośrednio uczestniczących w projekcie: trenerzy, obsługa medyczna, obsługa techniczna,
   2. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji projektu,
   3. pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych: wpisowe, opłaty sędziowskie, itp.,
   4. pokrycie kosztów transportu na zawody i zajęcia szkoleniowe,
   5. pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych,
   6. pokrycie kosztów organizacji turniejów sportowych,
   7. i inne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, m.in. ubezpieczenie osób biorących udział w realizacji projektu, badania lekarskie, opłaty administracyjne niezbędne dla dopełnienia formalności przy realizacji projektu.
 2. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

a) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia zarządu i administracji (z wyłączeniem wynagrodzenia osób uczestniczących bezpośrednio w realizacji zadania, np. trenerów, rehabilitantów, itp.), bieżące utrzymanie biura;

b) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji;

c) prace remontowe i budowlane i inne zadania inwestycyjne;

d) działalność gospodarczą i polityczną;

e) podatki, opłaty skarbowe, cła.

 

 1. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres podmiotu, nazwę zadania określonego w konkursie w terminie do 18 stycznia 2013 r., godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
  2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.lapy.podlasie.pl lub odebrać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach.

Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD w formie edytowalnej

 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty prowadzące na terenie Gminy Łapy działalność na rzecz mieszkańców:
 1. organizacje pozarządowe;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, których działalność statutowa jest zgodna z zadaniami określonymi w ogłaszanym konkursie ofert.
  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć jedną z form:
 1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem środków finansowych na jego realizację;
 2. wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 3. wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
  1. Podmioty zgłaszające się do konkursu dołączają aktualny wypis lub odpis z

rejestru sądowego lub ewidencyjnego, lub inne dokumenty potwierdzające statut

oferenta.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21  stycznia 2013 r. o godz. 9.00.

2. Oceny formalne obejmującej kompletność oferty, poprawność wypełnienia, terminowe złożenie dokonuje pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Łapach i sporządza na tę okoliczność protokół.

3. Oferty spełniające wymogi konkursowe opiniuje komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Łap.

4. Komisja konkursowa ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryterium oceny:

Punktacja:

merytoryczna wartość oferty

0-20 pkt.

społeczne znaczenie inicjatywy

0-20 pkt.

udział środków własnych oraz wielkość pozyskanych środków z innych źródeł

0-10 pkt.

ocenę kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, efektywności oraz oszczędności

0-15 pkt.

posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania

0-15 pkt.

zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta

0-10 pkt.

objęcia zadaniem jak największej liczby osób – mieszkańców Gminy Łapy

0-10 pkt.

 

5. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej konkurs rozstrzyga Burmistrz Łap.

6. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach www.lapy.podlasie.pl, a także w BIP i tablicy ogłoszeń.

7. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz kwocie przyznanej dotacji.

8. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

9. Burmistrz Łap zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia ofert.

10. Informacji w sprawie konkursu udziela Urszula Jabłońska, Sekretarz Gminy, Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, p. 101, tel. 85 715 22 51, w. 101, e-mail: urszula.jablonska@wp.pl

 

 

 1. Termin i warunki realizacji zadań.
  1. Dofinansowane zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.
  2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
  3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
  4. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby działaniami objęta była jak największa liczba uczestników.
  5. W trakcie realizacji zadań szczególną uwagę zwraca się na:
   1. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji;
   2. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
   3. oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych.
 2. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Środki niewykorzystane w terminie przewidzianym w umowie oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Łapach wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

 

 1. Informacje o zrealizowanych ogłoszeniach.

W 2011 r. rozstrzygnięto dwa postępowanie konkursowe. 23 lutego 2011 r. przyznano dofinansowanie w kwocie 164 000 zł na zadania, które miały być zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 30 czerwca 2011 r. W roku 2011 wpłynęła jedna oferta na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W odpowiedzi na drugi konkurs do dnia 10.05.2011 wpłynęło 6 ofert. Burmistrz Łap zatwierdził wyniki oceny przedstawione przez Komisję Konkursową. Łączna pula przyznanego dofinansowania wyniosła 115 000 zł. W 2012 r. rozstrzygnięto jeden konkurs i przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 272 600 zł. W ramach konkursy wpłynęło 13ofert, z których 12 otrzymało dofinansowanie.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-12-28

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-12-28

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-12-28