Dom Kultury w Łapach

Nazwa

 Dom Kultury w Łapach

Adres

ul. Główna 8, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel. (85) 715 23 00 lub 504-666-520

email: sekretariat@dklapy.pl

www: dklapy.pl

Dyrektor

Justyna Miszczuk

Opis

Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie

Gminy Łapy. Do głównych zadań Domu Kultury w Łapach należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy oraz ich zaspakajanie,
 2. przygotowanie mieszkańców Gminy do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
 3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, a także rękodzieła i sztuki ludowej,
 5. tworzenie, udostępnienie i dokumentacja dobra i wartości kultury na terenie Gminy Łapy oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej z zakresu kultury i sztuki,
 6. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, gminy, regionu, Polski i innych narodów,
 7. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki, poprzez organizację pracowni warsztatowych, kół zainteresowań itp.,
 8. inspirowanie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi oraz innymi placówkami kultury,
 9. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 10. gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury
 11. integracji kulturalnej osób niepełnosprawnych poprzez działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych,
 12. Organizacja wystaw, wernisaży artystów regionu, przedstawień teatralnych, działalności kinowej, imprez kulturalnych, wieczorów poetyckich, kabaretów, festiwali, konkursów itp

 

Zadania \ cele

Dom Kultury w Łapach jest gminną, samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

Dom Kultury działa na podstawie przepisów prawa, w tym:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1649 z dnia 2019.08.30.)
 3. statutu Domu Kultury w Łapach będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 r., poz. 1390)

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: .

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Michał Śliżewski

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Data modyfikacji: 2023-09-06

Opublikował: Michał Śliżewski

Data publikacji: 2009-10-22