Nazwa

Zespół Szkół w Płonce Kościelnej

Adres

Płonka Kościelna 82, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel.: 85 715 16 24
fax: 85 715 16 21
e-mail: plonka1@wp.pl
www: zsplonkakoscielna.superszkolna.pl

Dyrektor \ kierownik

Mariusz Gołaszewski

Dodatkowy opis

W skład Zespołu Szkół wchodzą jednostki:

 Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

granice obwodu:

Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka       Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki,

Gimnazjum w Płonce Kościelnej

granice obwodu:

Bokiny, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Jeńki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kościelna, Płonka Kozły, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska.

Zespół Szkół prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie nauczania w Szkole Podstawowej obejmującego klasy I-VI, zaś gimnazjum w klasach I-III

Dodatkowo Zespół Szkół prowadzi:

 • oddziały przedszkolne
 • Świetlicę
 • bibliotekę

Zadania \ Cele

Szczegółowe zadania i cele zapisane są w Statucie Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej:

 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizuje cele i zadania określone w:
 • Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Konwencji Praw Dziecka,
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
 • Programie Rozwoju Szkoły
 • Programie wychowawczo – profilaktycznym.
 1. Zespół Szkół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez:
 • realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 • wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 1. Zespół Szkół umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
 • organizowanie zajęć z doradcą zawodowym,
 • prowadzenie preorientacji zawodowej,
 • poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwija umiejętności społeczne uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu
  i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
 1. Zespół Szkół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad zawartych w ustawie poprzez:
 • ścisłą współpracę z rodzicami,
 • realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,
 • kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 1. Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:
 • zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 • umożliwienie spożywania posiłków,
 • system zapomóg i stypendiów,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 • prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej.
 1. Zespół wypracowuje i realizuje Program wychowawczo - profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, po jego uchwaleniu przez radę pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Zespół Szkół kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny przez:
 • włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,
 • wyrabianie szacunku do symboli narodowych,
 • dbałość o kulturę języka ojczystego.
 1. Zespół Szkół kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przez:
 • ścisły kontakt z placówkami kultury,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,
 • obchody świąt i rocznic.
 1. Zespół Szkół umożliwia pogłębienie wiedzy religijnej i zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 2. Zespół Szkół udziela uczniom porad psychologicznych poprzez wychowawców klasowych oraz współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łapach na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Zespół Szkół umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów
 4. Zespół Szkół umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w skróconym czasie.

Zespól Szkół zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W budynku i na terenie wokół szkoły funkcjonuje całodobowy system monitoringu wizyjnego. Do użytku publicznego udostępnione jest oświetlone boisko szkolne oraz plac zabaw.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-21