Ogłoszenie z dnia 2021-08-20 - XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-08-20
Tytuł XLIII Sesja Rady Miejskiej w Łapach

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 27 sierpnia 2021r. (piątek) o godz. 10:00. Obrady zostaną przeprowadzone w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łap (z dn. 11.06.2021 r.). – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łap (z dn. 19 i 20.05.2021 r.). – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 5. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 6. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach i nadania jej statutu. – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapy na rok szkolny 2021/2022. – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021-2023. – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 12. Podjęcie uchwały uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024. – Komisja Finansowo-Gospodarcza
 13. Podjęcie uchwały uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. – Komisja Finansowo-Gospodarcza
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi nr 106440B – ulicy Przechodniej w Łapach. – Komisja Finansowo-Gospodarcza
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji Łapy. – Komisja Finansowo-Gospodarcza
 17. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 18. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Przyjęcie protokołu nr XXXV/21 z  sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2021 r.
 22. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/21 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.
 23. Zakończenie obrad.

 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się w sali budynku Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

 

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie stanu przygotowania do realizacji  Rządowego Programu Dożywiania   oraz sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu.
 2. Omówienie stanu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021 / 2022.
 3. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 4. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu nr 29/2021 ze  wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 28 kwietnia2021 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr 30/2021 ze  wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 12 maja 2021 r.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2021-08-20

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-08-25

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2021-08-20