Ogłoszenie z dnia 2020-12-30 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Emitel S.A.

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-12-30
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Emitel S.A.

Łapy, 2020-12-30

Znak: P.6220.20.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2020 r. na żądanie Emitel S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją telekomunikacyjną Orange Polska S.A. na działce nr 93/7 położonej w Gąsówce-Osse.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24, w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski

Sprawę prowadzi:

Insp. Teresa Kiejzik

tel. 85 - 715 22 51 w. 306

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-12-30

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2020-12-30