Ogłoszenie z dnia 2021-01-15 - Obwieszczenie o wydaniu dś - EDMARK (Łapy, ul. Żwirki i Wigury) zaklad przetwórstwa mięsnego [2021]

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-01-15
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu dś - EDMARK (Łapy, ul. Żwirki i Wigury) zaklad przetwórstwa mięsnego [2021]

Łapy, 2021-01-15

Znak: P.6220.7.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków handlowych na potrzeby utworzenia zakładu przetwórstwa mięsnego na działkach nr 1353/4 i 1354/2 położonych przy ulicy Żwirki i Wigury w Łapach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek „EDMARK” Sp. J. z dnia 02 września 2020 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-01-15

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-01-15