Ogłoszenie z dnia 2020-12-31 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji środowiskowej - PZD w Białymstoku

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-12-31
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji środowiskowej - PZD w Białymstoku

Łapy, 2020-12-31

Znak: P.6220.21.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2020 r. na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji przejazdu kolejowego w km 150,608 w ciągu drogi powiatowej Nr 1527B, budowie wiaduktu drogowego w km 150,294 w ciągu drogi powiatowej Nr 1527B oraz na budowie dojazdów do w/w obiektu inżynierskiego na terenie Łap powiązanego z siecią drogową realizowanych w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok”.
W imieniu Wnioskodawcy działa Pełnomocnik Pan Damian Kniaź.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24, w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z-ca Burmistrza Krzysztof Dudziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-12-31

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2020-12-31