Ogłoszenie z dnia 2021-06-18 - XLI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-06-18
Tytuł XLI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378; zm.; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 25 czerwca 2021r. (piątek) o godz. 11:00. Obrady zostaną przeprowadzone na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Matejki 19 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Raport o stanie gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy za
  2020 r. i sprawozdaniem finansowym:
 4. a) Raport o stanie gminy;
 5. b) Debata nad raportem o stanie gminy;
 6. c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łap wotum zaufania;
 7. d) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;
 8. e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Łap sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;
 9. f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok;
 10. g) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
 11. h) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2020 r.;
 12. i) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łapy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
 13. j) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok -komisja wiodąca: Komisja Rewizyjna.
 14. Sytuacja na rynku pracy w gminie Łapy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach w Centrum Usług Społecznych w Łapach i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Łapach.-komisja wiodąca Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/299/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łapy.-komisja wiodąca Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 17. Podjęcie w sprawie przyjęcia Program Usług Społecznych w Gminie Łapy.-komisja wiodąca Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.- komisja wiodąca Komisja Finansowo-Gospodarcza
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.- komisja wiodąca Komisja Finansowo-Gospodarcza
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024 - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1562B) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522B), - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika Roszki Wodźki) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika Łapy Łynki) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodnika Płonka Kościelna) - komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi nr 106550B w obrębie Płonka Kościelna, gm. Łapy-komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza
 29. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 30. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 31. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 32. Sprawy różne.
 33. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/21 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lutego 2021 r.
 34. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/21 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2021 r.
 35. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021r. (środa) o godz. 17.00. Posiedzenie odbędzie się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Matejki 19.

 Tematyka posiedzenia:

 1. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łap.
 2. Sytuacja na rynku pracy w gminie Łapy.
 3. Wyrażenie opinii na temat sprzedaży gruntu.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu nr 28/2021 ze  wspólnego  posiedzenia komisji w dniu 24 marca 2021 r.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-06-18

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-06-18