Ogłoszenie z dnia 2021-02-15 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - EMITEL [umorzenie] 2021

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-02-15
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - EMITEL [umorzenie] 2021

Łapy, 2021-02-15

Znak: P.6220.20.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2021 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją telekomunikacyjną Orange Polska S.A. na działce nr 93/7 położonej w Gąsówce-Osse.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek EMITEL S.A. z dnia 18 grudnia 2020 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu.

 

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-02-15

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-02-15

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-02-15