Ogłoszenie z dnia 2021-02-03 - Obwieszczenie o wydaniu dś - AG CHEMIA (Łapy, teren strefy) zaklad napełniania wyrobów aerozolowych [2021]

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-02-03
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu dś - AG CHEMIA (Łapy, teren strefy) zaklad napełniania wyrobów aerozolowych [2021]

Łapy, 2021-02-03

 

Znak: P.6220.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02 lutego 2021 r. została wydana decyzja
|o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu napełniania wyrobów aerozolowych na działkach nr 211/7
i 211/8 położonych w Łapach (obręb II)
oraz na działkach nr 14/24 i 14/25 położonych w Łapach-Szołajdach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek AG Chemia Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 19 października 2020 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku)
w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu.

 

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-02-03

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-02-03

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-02-03