Ogłoszenie z dnia 2021-01-27 - Obwieszczenie

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-01-27
Tytuł Obwieszczenie

Łapy, 2021-01-27

Znak: P.6220.17.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu dzielenia drobiu na działkach nr 211/6, 338 i 339 położonych w Łapach (obręb II) oraz na działce nr 14/23 położonej w Łapach-Szołajdach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek „EDMARK” Edyta Stypułkowska Marek Stypułkowski Spółka Jawna z dnia 02 grudnia 2020 r.

Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (PPIS, RDOŚ i PGW Wody Polskie) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24, w godzinach pracy urzędu.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-01-27

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-27

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-01-27