Ogłoszenie z dnia 2020-11-20 - XXVIII eSesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-11-20
Tytuł XXVIII eSesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) zwołuję XXVIII eSesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2021 r.
 4. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2021 r.
 5. Informacja na temat realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej w Gminie Łapy na lata 2021- 2023. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapy. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Płonka Kościelna). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Uhowo). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Harcerska). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 18. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Przyjęcie protokołu nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2020 r.
 22. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 25 listopada 2020r. ( środa ) o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2021 r.
 2. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2021 r.
 3. Informacja na temat realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego  posiedzenia komisji.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-11-20

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-11-20

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2020-11-20