Ogłoszenie z dnia 2021-01-22 - XXXII eSesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-01-22
Tytuł XXXII eSesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) zwołuję XXXII eSesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  29 stycznia 2021 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez palcówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla gminy Łapy na 2021 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w załączniku do Uchwały Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwałę Nr XL/350/17 z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Łapy. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024 (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego- Łapy-Kołpaki – Łapy-Osse – Gąsówka-Somachy – Sokoły w m. Gąsówka-Somachy (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego- Łapy-Osse – Gąsówka-Osse (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego - Budowę ścieżki pieszo – rowerowej Żwirki i Wigury w Łapach. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda. (komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości-Roszki Wodźki. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości-Gąsówka Osse Bagno. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- ul. 3 Maja 37. (komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 18. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał za II półrocze 2020 r.
 19. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2020 r.
 23. Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 08 grudnia 2020 r.
 24. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się
w dniu 27 stycznia 2021 r. ( środa ) o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez palcówki oświatowe, kulturalne i sportowe.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 5. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2020 – sprawozdanie.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-01-22

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-22

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-01-22