Ogłoszenie z dnia 2021-01-13 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - BARTER (stacja gazowa w Bokinach) 2021

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-01-13
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - BARTER (stacja gazowa w Bokinach) 2021

Łapy, 2021-01-13

Znak: P.6220.9.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 421/2 położonej w Bokinach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek BARTER S.A. z dnia 09 października 2020 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (RDOŚ, PPIS oraz PGW Wody Polskie) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu.

z-ca Burmistrza Krzysztof Dudziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-01-13