Ogłoszenie z dnia 2020-12-01 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID AR.674.3.11.2020

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-12-01
Tytuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID AR.674.3.11.2020

Starosta

Powiatu Białostockiego

AR.6740. 3. 11. 2020

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia  01.12.2020 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 24.11.2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożonego w  dniu 08.09.2020 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B Łapy - Łapy Osse – Gąsówka Osse Bagno (gm. Łapy) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod: 229, 37/77, 37/73, 37/75, 37/15, 225/1, 126/28, 126/33, 126/30, 126/31, 232/1, 126/26, 125/1, 126/27, 124/1, 123/15, 123/9, 123/11, 123/13, 123/7, 230/1, 122/12, 122/8, 122/10, 121/8, 121/10, 121/12, 120/6, 120/8, 118/25, 118/27, 118/23, 118/21, 118/19, 119/1, 268/1 - jednostka ewidencyjna 200206_5 gm. Łapy, obręb 5 Gąsówka Osse Bagno, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 106/1, 79/6, 80/2, 39/7, 40/8, 96/1, 1386, 81/6, 82/6, 84/4, 85/6, 117/3, 1311/5, 96/2 – jednostka ewidencyjna 200206_4 Łapy Miasto obręb 2 Łapy II. Ograniczenie w użytkowaniu (czasowe zajęcie) działki poza pasem drogowym: jednostka ewidencyjna 200206_5 gm. Łapy obręb 5 Gąsówka Osse Bagno: 122/9, 122/11, 121/9, 121/3, 121/2, 118/22, 118/24, 118/26, 118/28, 120/9, 117/2, 120/2, 118/3 i jednostka ewidencyjna 200206_4 Łapy Miasto, obręb 2 Łapy II: 101/2, 102/2, 103/2, 79/3, 79/5, 39/6, 104, 82/5, 84/3, 85/5, 90, 117/1, 117/4, 1311/3, 1311/6, 119, 230/125, 121 – przebudowa sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami, jednostka ewidencyjna 200206_5 gm. Łapy, obręb 5 Gąsówka Osse Bagno: 226 i  jednostka ewidencyjna 200206_4 Łapy Miasto, obręb 2 Łapy II: 80/1 – budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: Przebudowę i rozbudowę jezdni, budowę opasek proj. jezdni, ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę rowów drogowych o poszerzonym dnie, budowę zjazdów, rozbiórkę istniejących przepustów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę kablowych i napowietrznych linii energetycznych, przebudowę kablowych i napowietrznych sieci telekomunikacyjnych, usunięcie drzew i krzewów. Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb Gąsówka Osse Bagno, j. ewid. gm. Łapy: nr geod. 37/33 na działki nr 37/77 i 37/78, nr geod. 37/23 na działki nr 37/73 i 37/74, nr geod. 37/32 na działki nr 37/75 i 37/76, nr geod. 225 na działki nr 225/1 i 225/2, nr geod. 126/17 na działki nr 126/28 i 126/29, nr geod. 126/22 na działki nr 126/33 i 126/34, nr geod. 126/21 na działki nr 126/30, 126/31 i 126/32, nr geod. 230 na działki nr 230/1 i 230/2, nr geod. 232 na działki nr 232/1 i 232/2, nr geod. 124 na działki nr 124/1 i 124/2, nr geod. 123/2 na działki nr 123/7, 123/15 i 123/8, nr geod. 123/3 na działki nr 123/9 i 123/10, nr geod. 123/4 na działki nr 123/11 i 123/12, nr geod. 123/5 na działki nr 123/13 i 123/14,  nr geod. 122/6 na działki nr 122/12 i 122/13, nr geod. 122/3 na działki nr 122/8 i 122/9, nr geod. 121/4 na działki nr 121/8 i 121/9, nr geod. 122/5 na działki nr 122/10 i 122/11, nr geod. 121/6 na działki nr 121/10 i 121/11, nr geod. 120/4 na działki nr 120/6 i 120/7, nr geod. 121/7 na działki nr 121/12 i 121/13, nr geod. 120/5 na działki nr 120/8 i 120/9, nr geod. 118/17 na działki nr 118/25 i 118/26, nr geod. 118/18 na działki nr 118/27 i 118/28, nr geod. 118/13 na działki nr 118/23 i 118/24, nr geod. 118/11 na działki nr 118/21 i 118/22, nr geod. 118/1 na działki nr 118/19 i 118/20, nr geod. 119 na działki nr 119/1 i 119/2, nr geod. 268 na działki nr 268/1 i 268/2; Obręb Łapy II, j. ewid. m. Łapy: nr geod. 97 na działki nr 97/1 i 97/2, nr geod. 98 na działki nr 98/1 i 98/2, nr geod. 99 na działki nr 99/1 i 99/2, nr geod. 100 na działki nr 100/1 i 100/2, nr geod. 101 na działki nr 101/1 i 101/2, nr geod. 102 na działki nr 102/1 i 102/2, nr geod. 103 na działki nr 103/1 i 103/2, nr geod. 106 na działki nr 106/1 i 106/2, nr geod. 79/4 na działki nr 79/5 i 79/6, nr geod. 80 na działki nr 80/1 i 80/2, nr geod. 39/4 na działki nr 39/6 i 39/7, nr geod. 40/5 na działki nr 40/7 i 40/8, nr geod. 81/4 na działki nr 81/5 i 81/6, nr geod. 82/4 na działki nr 82/5 i 82/6, nr geod. 84/1 na działki nr 84/3 i 84/4, nr geod. 85/2 na działki nr 85/5 i 85/6, nr geod. 117/2 na działki nr 117/3 i 117/4, nr geod. 1311/4 na działki nr 1311/5 i 1311/6.Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1527B: 37/77, 37/73, 37/75, 225/1, 126/28, 126/33, 126/30, 126/31, 232/1, 126/26, 126/27, 124/1, 123/15, 123/9, 123/11, 123/13, 123/7, 230/1, 122/12, 122/8, 122/10, 121/8, 121/10, 121/12, 120/6, 120/8, 118/25, 118/27, 118/23, 118/21, 118/19, 119/1, 268/1 obręb Gąsówka Osse Bagno, j. ewid. gm. Łapy  97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 106/1, 79/6, 80/2, 39/7, 40/8, 1386, 81/6, 82/6, 84/4, 85/6, 117/3, 1311/5, 96/2 obręb Łapy II, j. ewid. m. Łapy.

        Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji.

W związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), na podstawie art. 9 K.p.a. organ informuje, iż z uwagi na liczne zakażenie wirusem SARS-CoV-2  i tym samym konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w obecnej sytuacji skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie, po wskazaniu znaku sprawy, za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres Starostwo Powiatowe w Białymstoku Wydział Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok), drogą mailową na adres a.lenkiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, za pośrednictwem systemu ePUAP lub telefonicznie POD NUMEREM 85 7470 39 25.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń o wydaniu decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku i w Urzędzie Gminy w Łapach.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z up. STAROSTY

 Karina Kurzewska

DYREKTOR

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-12-01

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-12-02

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2020-12-02