Ogłoszenie z dnia 2011-10-11 - Obwieszczenie Burmistrza Łap

Data 2011-10-11
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap

Łapy, 2011-10-11

Znak: I.6220.17.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2011 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki, na potrzeby utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Łapy TSSE.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 26 sierpnia 2011 r.; decyzja stała się ostateczna w dniu 6 października 2011 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Zastępca Burmistrza Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-10-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-10-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-10-11