Ogłoszenie z dnia 2011-09-14 - Obwieszczenie Burmistrza Łąp

Data 2011-09-14
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łąp

Łapy, 2011-09-14

Znak: I.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 września 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie koryta i budowli piętrzących na rzece Awissa w km 4+900 – 15+600. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Łapy (obejmuje obszar o pow. 4,9837 ha) oraz gminy Sokoły (obejmuje obszar o pow. 2,975 ha) w obrębie następujących działek:

·        Gmina Łapy:

- miasto Łapy obręb 1 – działka nr 8,

- Płonka Kościelna: obręb 17 – działki nr 605, 606/1 i 606/2,

- Płonka-Matyski: obręb 19: działka nr 167,

- Płonka-Strumianka: obręb 20 – działki nr 293, 294, 295, 296/1 i 296/2,

- Roszki-Włodki: obręb 21 – działka nr 82,

- Roszki-Wodźki: obręb 22 – działka nr 243,

·        Gmina Sokoły:

- Roszki-Ziemaki – działki nr 277, 79 i 115,

- obręb Krzyżewo – działka nr 116,

- Krzyżewo: obręb 24 – działki nr 111, 112, 19 i 117,

- obręb Jabłonowo-Wypychy – działka nr 97,

- Jabłonowo-Kąty – działka nr 27,

- Truskolasy-Lachy – działka nr 284.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2011 r.; w imieniu Inwestora działał Pełnomocnik Pan Jarosław Pesta.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-09-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-09-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-09-14