Ogłoszenie z dnia 2011-09-14 - Obwieszczenie Burmistrza Łap

Data 2011-09-14
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap

Łapy, 2011-09-14

Znak: I.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) informuję, że w dniu 12 listopada 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie koryta i budowli piętrzących na rzece Awissa w km 4+900 – 15+600. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Łapy (obejmuje obszar o pow. 4,9837 ha) oraz gminy Sokoły (obejmuje obszar o pow. 2,975 ha) w obrębie następujących działek:

·        Gmina Łapy:

- miasto Łapy obręb 1 – działka nr 8,

- Płonka Kościelna: obręb 17 – działki nr 605, 606/1 i 606/2,

- Płonka-Matyski: obręb 19: działka nr 167,

- Płonka-Strumianka: obręb 20 – działki nr 293, 294, 295, 296/1 i 296/2,

- Roszki-Włodki: obręb 21 – działka nr 82,

- Roszki-Wodźki: obręb 22 – działka nr 243,

·        Gmina Sokoły:

- Roszki-Ziemaki – działki nr 277, 79 i 115,

- obręb Krzyżewo – działka nr 116,

- Krzyżewo: obręb 24 – działki nr 111, 112, 19 i 117,

- obręb Jabłonowo-Wypychy – działka nr 97,

- Jabłonowo-Kąty – działka nr 27,

- Truskolasy-Lachy – działka nr 284.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2011 r.; w imieniu Inwestora działał Pełnomocnik Pan Jarosław Pesta.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-09-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-09-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-09-14