Ogłoszenie z dnia 2011-09-15 - Wybory parlamentarne 2011 - Głosowanie korespondencyjne

Data 2011-09-15
Tytuł Wybory parlamentarne 2011 - Głosowanie korespondencyjne

Do 19 września osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym również zamiar skorzystania z nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·         nazwisko i imię,

·         imię ojca,

·         datę urodzenia,

·         numer PESEL,

·         oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,

·         wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (osoby, które nie skorzystają z druku zgłoszenia, muszą dopisać: wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone dzień 9 października 2011r.) 

·         wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

·         kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. 

Pakiet wyborczy

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z urzędu gminy – nie później niż 7 dni przed dniem wyborów – pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy włożyć do koperty. Kopertę zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej, nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego tj. orzeczenie o:

1.      Całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2.      Niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3.      Całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4.      Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5.      Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-09-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-09-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-09-15