Ogłoszenie z dnia 2011-09-15 - Obwieszczenie Burmistrza Łap

Data 2011-09-15
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap

Łapy, 2011-09-15

Znak: I.6220.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 września 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową i dostosowaniem istniejących hal produkcyjnych (po byłym zakładzie ZNTK w Łapach) do potrzeb produkcji ekologicznego paliwa w postaci pelletów z materiałów roślinnych wraz z zagospodarowaniem terenu (place składowe, manewrowe, parkingi) i niezbędną infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na działkach nr 372/13 i 372/14 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego; działki nr 372/10, 372/15, 372/17 i 372/20 przewiduje się do wykorzystania do obsługi komunikacyjnej inwestycji.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: BioGP Energia Sp. z o.o. z Białegostoku z dnia
7 lipca 2011 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-09-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-09-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-09-15