Ogłoszenie z dnia 2011-12-15 - Obwieszczenie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data 2011-12-15
Tytuł Obwieszczenie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: I.6220.22.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na uwadze art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2011 r. zostało wszczęte na żądanie Bioserwis Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie wytwórni węglowodorów syntetycznych i pelletów do celów energetycznych z biomasy na działkach nr 515/5, 515/7, 1033 i (częściowo) 1032 położonych w Łapach przy ulicy Wodociągowej wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godz. od 8 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrza Łap Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-12-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-12-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-12-15