Ogłoszenie z dnia 2011-10-20 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Łap o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łapy

Data 2011-10-20
Tytuł OBWIESZCZENIE Burmistrza Łap o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łapy

Znak: I.6722.2.2011

 
 Obwieszcenie Burmistrza Łap
o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łapy

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Łapach Uchwały Nr VIII/67/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Nr X/76/11 z dnia 27 maja 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Łapy oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowych zmian dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmian planów oraz prognozy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, w terminie do dnia 16 listopada b.r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łap.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Łap Zdzisław Jabłoński

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-10-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-10-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-10-20