Ogłoszenie z dnia 2011-09-22 - Obwieszczenie Burmistrza Łap

Data 2011-09-22
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap

Łapy, 2011-09-21

 

I.7322-1/10

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA ŁAP

 

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapy dla linii 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

         Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapy dla ustalenia przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew – Łomża) na terenie gminy Łapy w obrębie gruntów wsi Daniłowo Duże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 30 września do 20 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24, pokój nr 306 – w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października b.r. w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Łapach o godz. 1300.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Łap, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 listopada 2011 r.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Łap.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-09-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-09-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-09-22