Ogłoszenie z dnia 2011-12-30 - Obwieszczenie

Data 2011-12-30
Tytuł Obwieszczenie

Znak: I.6220.23.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na uwadze art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2011 roku zostało wszczęte na żądanie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna – Łapy (północna strona drogi) wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na długości ok. 2120 mb.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godz. od 8 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza Łap Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-12-30