Ogłoszenie z dnia 2012-03-02 - Obwieszczenie - budowa wytwórni pelletów do celów energetycznych z biomasy

Data 2012-03-02
Tytuł Obwieszczenie - budowa wytwórni pelletów do celów energetycznych z biomasy

Znak: I.6220.22.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 marca 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni pelletów do celów energetycznych z biomasy na działkach nr 515/5, 515/7, 1033 i częściowo na działce nr 1032 położonych w Łapach przy ulicy Wodociągowej wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: Bioserwis Sp. z o.o. z Białegostoku z dnia
5 grudnia 2011 r., który został zmieniony w dniu 18 stycznia 2012 r.
Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, że w dniu 2 marca 2012 r. zostało wydane Postanowienie znak: I.6220.22.2011, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, a także z w/w postanowieniem w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-03-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-03-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-03-02