Ogłoszenie z dnia 2012-10-02 - Obwieszczenie - Centrum Logistycznego z terminalem kontenerowym

Data 2012-10-02
Tytuł Obwieszczenie - Centrum Logistycznego z terminalem kontenerowym

Znak: P.6724.12.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków warsztatowo – produkcyjno – magazynowych – na potrzeby Centrum Logistycznego z terminalem kontenerowym wraz z przyległym terenem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 372/44, 372/46, 372/48, 381/3, 1310/3, 380/3, 379/3, 378/3, 377/3, 376/3, 375/3, 374/3, 373/3, 464, 463/2, 409/1, 398/1, 397, 396, 399/1, 404/2, 401, 403/2, 400/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 372/45 i 372/47 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego – Łapińskiego 29 (na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach); działki nr 372/19, 372/20, 372/28, 372/36, 230/50, 468/3 i 468/5 będą wykorzystane do obsługi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek firmy KONTRAST Krzysztof Koc z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 01 października 2012 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.12.2012, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informujemy, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-10-02