Ogłoszenie z dnia 2012-06-04 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych

Data 2012-06-04
Tytuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych

Znak: I.6724.5.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych do potrzeb produkcji wagonów towarowych wraz z przyległym terenem (bocznice kolejowe, dojazdy i parkingi) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 372/45, 372/47, 372/48, 392/2, 393/2, 394/2, 395/2, 396, 397, 398/1, 399/1, 401, 400/2, 463/2, 464, 468/3 i 409/1 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego 29 (na terenie byłego zakładu ZNTK w Łapach); działki nr 372/36, 372/44, 468/3, 468/5 i 468/6 będą wykorzystane do obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek ANKOR Arkadiusz Dobrzyński z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 01 czerwca 2012 r. zostało wydane Postanowienie znak: I.6220.5.2012, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informujemy, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-06-04

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-06-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-06-04