Ogłoszenie z dnia 2012-01-05 - Obwieszczenie Burmistrza Łap - stwierdzenie obowiązku ooś + zawieszenie

Data 2012-01-05
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap - stwierdzenie obowiązku ooś + zawieszenie

Znak: I.6220.22.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Mając na uwadze art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w skrócie ooś (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03 stycznia 2012 r. zostało wydane Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni węglowodorów syntetycznych i pelletów do celów energetycznych z biomasy na działkach nr 515/5, 515/7, 1033 i częściowo 1032 położonych w Łapach przy ulicy Wodociągowej wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
Jednocześnie informuję, że w dniu 4 stycznia 2012 r. zostało wydane Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia – z uwagi na wymogi określone przepisami ustawy ooś. Na to Postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-01-05