Ogłoszenie z dnia 2012-07-05 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data 2012-07-05
Tytuł Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: I.6220.5.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 lipca 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych do potrzeb produkcji wagonów towarowych wraz z przyległym terenem (bocznice kolejowe, dojazdy i parkingi) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 372/45, 372/47, 372/48, 392/2, 393/2, 394/2, 395/2, 396, 397, 398/1, 399/1, 401, 400/2, 463/2, 464, 468/3 i 409/1 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego 29 (na terenie byłego zakładu ZNTK w Łapach); działki nr 372/36, 372/44, 468/3, 468/5 i 468/6 będą wykorzystane do obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek ANKOR Arkadiusz Dobrzyński z Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Łap

Zdzisław Jabłoński

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-07-05

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-07-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-07-05