Ogłoszenie z dnia 2012-02-06 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bociany I” w Łapach

Data 2012-02-06
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bociany I” w Łapach

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA ŁAP

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bociany I” w Łapach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Łapach Uchwały Nr XX/193/12 z dnia 20 stycznia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bociany I” w Łapach, polegającej na korekcie przebiegu ciągu komunikacyjnego w obrębie terenu położonego w Łapach pomiędzy ulicami Bociańską i Bocianią oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany planu oraz prognozy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, w terminie do dnia 29 lutego b.r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łap.

 

Z-ca Burmistrza Łap Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-02-06

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-02-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-02-06